معرفی واحد آمار

تعداد بازدید:۱۴۲۳

آماربه عنوان مهمترین ابزار برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته و عامل اصلی در تصمیم گیری ومدیریت دانشگاه بوده واز اهمیت ویژه ای برخوردار است . واحد آمار دانشگاه از واحدهای زیرمجموعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات می باشد. وظیفه اصلی این واحد جمع آوری و نشر آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات بهداشتی ، درمانی و همچنین فعالیت های بیمارستانی در شهر زابل است . این واحد کلیه آمار و اطلاعات موجود را در بازه های زمانی مشخص جمع آوری و پس از جمع بندی نهایی به مرکز مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی ارسال می نماید.

شرح وظائف:

1) سامان دهی مدیریت گردش آمار و اطلاعات

2) استقرار و ساماندهی نظام آمار

3) ارتقاء و ترویج فرهنگ آماری در استفاده کنندگان آمار

4) بکارگیری و توسعه فنآوری های اطلاعاتی و ایجاد پایگاه های اطلاعات آماری متمرکز

5) مشخص کردن رابطین آمار

6) مطالعه وضعیت موجود و نیازسنجی گردش آمار و اطلاعات

7) مشخص کردن اقلام آماری دانشگاه

8) تواتمندسازی رابطین آمار در زمینه فنآوری اطلاعات و ارتباطات

9) ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات آماری متمرکز

 
 
 
آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۵