درباره مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۱۶۹۱

واحد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی زابل در تیر ماه سال 1385تشکیل گردید و به مرور زمان تکمیل گردید. مدیریت فن آوری اطلاعات حیطه عملیات خود را در سه محور زیر تعریف نموده است :
مدیریت سخت افزار و شبکه ·
مدیریت نرم افزار و اینترنت ·
مدیریت نظام گردش آماری .

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۵